Rodzaje raportów MaxieDISC®

Praca trenera lub coacha z wykorzystaniem narzędzia MaxieDISC® opiera się nie tylko o wiedzę i umiejętności dotyczące modelu, ale przede wszystkim o indywidualne diagnozy behawioralne MaxieDISC® – dostępne dla naszych Certyfikowanych Konsultantów w 3 wariantach.

1. Diagnoza behawioralna MaxieDISC® Klasyczna

  • rzeczowe i czytelne informacje o naturalnym stylu zachowań respondenta: mocnych stronach, potencjalnych zagrożeniach, naturalnych motywatorach i czynnikach zwiększających efektywność w wybranym kontekście rozwojowym,
  • cenne informacje o adaptacji – tj. dostosowaniu naturalnych zachowań – do aktualnych oddziałujących czynników zewnętrznych i wewnętrznych, mogących obniżać efektywność i satysfakcję z działania,
  • najważniejsze informacje o założeniach modelu MaxieDISC® oraz wskazówki dla identyfikowania i komunikowania się z osobami o różnych stylach zachowań.

2. Diagnoza behawioralna MaxieDISC® Predyspozycji zawodowych

  • przekrojowy opis naturalnego stylu zachowań respondenta: kluczowych atrybutów i mocnych stron, predyspozycji zawodowych, motywatorów w środowisku pracy, czynników wzmacniających oraz osłabiających efektywność w środowisku zawodowym,
  • ważne informacje o adaptacji – tj. dopasowaniu naturalnych zachowań – do aktualnych czynników oddziałujących w sferze zawodowej, mogących obniżać skuteczność i satysfakcję z wykonywanej pracy,
  • kluczowe informacje dotyczące modelu MaxieDISC® oraz wykorzystania go w identyfikowaniu potencjału i predyspozycji do wykonywania określonych typów zadań czy ról zawodowych

3. Diagnoza behawioralna MaxieDISC® sprzedażowa

  • opisowa charakterystyka respondenta w roli sprzedażowej: naturalne atrybuty i mocne strony, czynniki osłabiającego skuteczność i takie, które przychodzą z łatwością i czynią bardziej przekonującym w kontakcie z klientem,
  • przedstawienie adaptacji – tj. dopasowania naturalnych zachowań – do aktualnych czynników rzutujących na podejmowane działania sprzedażowe, mogących obniżać efekty pracy i osłabiać pozycję sprzedażową,
  • istotne informacje o modelu MaxieDISC® oraz wskazówki dla użycia go w identyfikacji stylu zachowań klienta, radzeniu sobie z zastrzeżeniami oraz zwiększaniu szans sprzedaży.